Sarah Kay, “Mrs. Ribeiro”. Watch Sarah’s full poem!

Sarah Kay, “Mrs. Ribeiro”. Watch Sarah’s full poem!